riskien arviointi

Riskien arviointi ja vaarojen kartoitus

SafeHelp Oy suorittaa työmaiden ja rakennusprojektien perusteellista riskien arviointia sekä kartoittaa riskien hallintaan tarvittavia resursseja. Riskien ja vaarojen selvittäminen perustuu työturvallisuuslakiin. Tämä velvoite koskee kaikkia työpaikkoja toimialasta riippumatta. Arvioinnissa keskitytään riskien arviointiin sekä toteutetaan toimenpiteitä, joilla riskit voidaan poistaa tai pienentää hallittavalle tasolle.

Työturvallisuusvalvonta

Työturvallisuusvalvonta ja raportointi

SafeHelp Oy:n tuottaman työturvallisuusvalvonnan keskeiset tavoitteet ovat työympäristön turvallisuuden ylläpitäminen ja edistäminen. Turvallisuusvalvojamme valvoo ja ohjaa työturvallisuuden toteutumista asiakkaan toiveiden mukaisesti toteutusprojektien aikana. Kun työympäristössä sattuu ”läheltä piti”–tapahtuma tai tapaturma, tilanteet tutkitaan, analysoidaan ja raportoidaan sekä käydään läpi asiakkaan kanssa. 

Työlupajärjestelmä

Työlupajärjestelmä

Työlupa on kirjallinen sopimus jossa sovitaan töiden turvallisesta suoritustavasta sekä vastuuhenkilöistä.
 SafeHelp Oy tuottaa työlupajärjestelmiä teollisuuslaitoksille ja työmaiden ja projektien luvanvaraisten töiden hallinnoimiseen.  Tällaisia lupia ovat esimerkiksi tulityölupa, säiliötyölupa ja  nostotyölupa. Työlupakäytännön tavoite on varmistaa edellytykset työn turvalliselle suorittamiselle.

Hylly- ja varastokalusteiden tarkastukset

Hylly- ja varastokalusteiden tarkastukset

Varastokalusteet on tarkastettava vähintään 12 kuukauden välein, jotta ne edelleen vastaavat asennus- ja käyttöohjeita. Määräaikaistarkastus on annettava teknisesti pätevän henkilön suoritettavaksi. Varastokalusteiden turvallisuudesta vastaavalle henkilölle on toimitettava tarkastuspöytäkirja, jossa on havaintoja ja ehdotuksia vaadittavista toimenpiteistä.

Säiliöiden ja putkistojen tarkastukset

Säiliöiden ja putkistojen tarkastukset

Tukesin mukaan yrityksellä tulee olla toimiva tarkastusohjelma säiliöiden ja putkistojen kunnon varmistamiseksi. SafeHelp Oy suorittaa säiliöiden ja putkistojen tarkastuksia teollisuuslaitoksissa. Tarkastusten perusteella raportoimme asiakkaallemme tarkastuskohteen kunnon ja mahdolliset korjausehdotukset.

Korkeariskisten töiden riskienhallinta

Korkeariskisten töiden riskienhallinta

SafeHelp Oy:llä on myös vuosien aikana kertynyt vahvaa osaamista ja ammattitaitoa korkeariskisten töiden turvallisesta suorittamisesta. Tyypillisiä korkean riskin töitä yrityksissä ovat korkealla työskentely, nostot, suljetuissa tiloissa työskentely ja tulityöt. Korkeariskisten töiden hallinnassa olennaista on etukäteissuunnittelu.

Turvallisuuskoordinaattori

Turvallisuuskoordinaattori on vastuussa rakennushankkeen valmistelu-,  suunnittelu- ja toteutusvaiheessa turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien, rakennuttajalle säädettyjen toimenpiteiden yhteensovittamisesta. Näihin kuuluvat mm.

  • Budjettisuunnittelu turvallisen työn takaamiseksi.
  • Aikataulusuunnittelu, jotta töiden vaiheistuksiin on varattu tarvittava aika.
  • Projektisuunnittelu, joka huomioi työturvallisuusasiat.