05059859444

 

 

SafeHelp Oy palvelee yritysten riskienarviointiin ja työturvallisuuteen liittyvissä asiantuntijatehtävissä

 

 

Safehelp pyrkii luomaan asiakasyrityksiin niiden omia arvoja tukevan turvallisuuskulttuurin

 

Tutustu palveluihimme

Riskit- arviointi, kartoitus, suunnittelu ja valvonta

 

SafeHelp Oy suorittaa työmaiden ja rakennusprojektien perusteellista riskien arviointia sekä kartoittaa riskien hallintaan tarvittavia resursseja.

 

Riskien ja vaarojen selvittäminen perustuu työturvallisuuslakiin. Tämä velvoite koskee kaikkia työpaikkoja toimialasta riippumatta.

 

Työmaiden sekä erilaisten projektien työolosuhteista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät pitää selvittää järjestelmällisesti ja huolellisesti. Tietyissä tilanteissa ei vaaroja ole mahdollista kokonaan poistaa. Näissä tilanteissa on tarpeen arvioida riskien merkitys ihmisille sekä ympäristön turvallisuudelle. Arvioinnissa keskitytään riskin arviointiin sekä toteutetaan toimenpiteitä, joilla riski voidaan poistaa tai pienentää hallittavalle tasolle.

turvallisuusvalvonta

Työturvallisuusvalvonta ja raportointi sekä vahinko- ja läheltä piti-tutkinnat

SafeHelp Oy.n tuottaman työturvallisuusvalvonnan keskeiset tavoitteet ovat työympäristön turvallisuuden ylläpitäminen ja edistäminen. Tavoitteena on ehkäistä vaaratilanteita ja haittoja.

 

Turvallisuusvalvojamme valvoo ja ohjaa työturvallisuuden toteutumista asiakkaan toiveiden mukaisesti toteutusprojektien aikana.

 

Asiantuntijamme suorittavat työturvallisuusvalvontaa tarkkaillen toimintaa ja työolosuhteita. Työturvallisuusvalvonta on luonteeltaan säännöllistä ja jatkuvasti tapahtuvaa työympäristön turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden kartoittamista ja valvontaa.

 

Kun työympäristössä sattuu ”läheltä piti”–tapahtuma tai tapaturma, tilanteet tutkitaan, analysoidaan ja raportoidaan. Tapahtuma käydään läpi asiakkaan kanssa. Tavoite on oppia virheistä ja estää mahdollinen tulevaisuuden tapaturma. Asiakas saa raportin parannusehdotuksineen.

työlupajärjestelmä

Työlupajärjestelmä

 

Työlupa on kirjallinen sopimus jossa sovitaan töiden turvallisesta suoritustavasta sekä vastuuhenkilöistä.

 

SafeHelp Oy tuottaa työlupajärjestelmiä teollisuuslaitoksille, työmaiden ja projektien luvanvaraisten töiden hallinnoimiseen. Teollisuuslaitoksilla ja työmailla on käytössä monenlaisia työlupia eri tilanteita varten. Tällaisia lupia voivat olla esimerkiksi tulityölupa, säiliötyölupa,  nostotyölupa ja muut työluvat.

 

Luvanvaraisia töitä hallinnoidaan tarkistuslistoin ja näistä toteutetaan riskiarviointeja.

 

Työlupakäytännön tavoite on varmistaa edellytykset työn turvalliselle suorittamiselle.

pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelmat teollisuuslaitosten ja yritysten toimitiloihin

 

Pelastuslaissa ja asetuksessa määritetään muun muassa seuraavat pelastussuunnitelman laadintavelvollisuuden piirissä olevat kohteet:

 

 • asuinrakennukset, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa
 • suuret ja korkean riskin yleisötapahtumat
 • teollisuuden rakennukset
 • maatilat ja maatalousrakennukset, kuten navetat
 • päiväkodit, koulut ja oppilaitokset
 • sairaalat ja muut terveydenhuollon rakennukset
 • yli 100 metriä pitkät yleiset tunnelit
 • kauppakeskukset ja myymälät, jotka ylittävät 400 m²
 • toimivaltaisen viranomaisen erikseen määrittämä kohde

SafeHelp Oy laatii pelastussuunnitelmat yksilöllisesti tarpeen mukaan.

 

Pelastussuunnittelun periaatteisiin kuuluu toimintaympäristön huomioon ottaminen.

 

Pelastuslain alaisen pelastussuunnitelman tulee vähimmillään sisältää selostus:

 • vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä
 • rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä
 • asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi
 • mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Pelastussuunnitelma laaditaan ohjeistuksena yrityksen henkilökunnalle. Pelastussuunnitelma kertoo, miten hätätilanteissa kuuluu toimia.

Hyvin laadittu ja kattava pelastussuunnitelma on myös toimintaympäristön turvallisuusasiakirja, joka sisältää kaikki toimintaympäristön turvallisuuteen liittyvät asiat.

Me SafeHelp Oy:ssä laadimme ammattitaitoisesti ja kattavasti pelastussuunnitelmia erilaisiin toimintaympäristöihin.

 

piippujen tarkastukset

Säiliöiden ja putkistojen tarkastukset

 

Tukesin mukaan yrityksellä tulee olla toimiva tarkastusohjelma säiliöiden ja putkistojen kunnon varmistamiseksi.

 

 SafeHelp Oy suorittaa säiliöiden ja putkistojen tarkastuksia teollisuuslaitoksissa. Osaavan ja ammattitaitoinen henkilöstömme palvelee kokonaisvaltaisesti teollisuuslaitosten säiliö- ja putkitarkastustehtävissä.

 

 Tarkastusten perusteella raportoimme asiakkaallemme tarkastuskohteen kunnon ja mahdolliset korjausehdotukset.

 

korkean paikan työskentely

Korkeariskisten töiden riskienhallinta

 

SafeHelp Oy:llä on myös vankka osaaminen ja ammattitaito korkeariskisten töiden turvallisesta suorittamisesta.

Tyypillisiä korkean riskin töitä ovat korkealla työskentely, nostot, suljetuissa tiloissa työskentely, tulityöt ja muut sellaiset korkeariskityöt.

 

Korkeariskisten töiden hallinnassa olennaista on etukäteissuunnittelu.

Laitetaanko yhdessä yrityksesi työturva-asiat kuntoon?

Täytä yhteydenottolomake tästä.